HOE ERNSTIG WAS JEAN PIERRE VAN ROSSEM?


Beschrijving:
Met stijgende verbazing hebben we vorig jaar de artikelenreeks van Jean Pierre Van Rossem over de ekonomische krisis in het weekblad KNACK gelezen. Jean Pierre Van Rossem (JPVR) presenteert zichzelf als een “marxistisch ekonometrist” die reeds in 1969-70 met een eigen model ‘303 x 303’ de ganse krisis exakt zou voorspeld hebben. Bovendien heeft hij een Plan dat de werkloosheid in één klap nagenoeg volledig zou oplossen. Geen wonder dus dat de tien artikels in KNACK door heel wat mensen gelezen zijn! Een jaar geleden werden deze artikels doorJPVR gebundeld in een boek “Hoe genezen we onze zieke ekonomie – DEEL 1”. De perskonferentie ter gelegenheid van dit boek werd o.a. ingeleid door Luk Beernaert van het V.E.V. Ex-premier Tindemans was bij de aanwezigen. JPVR is er dus wel in geslaagd zich in de belangstelling te schrijven. We vrezen echter dat heel wat lezers een totaal verkeerd beeld zullen krijgen van wat ekonometrie en marxisme betekenen. Sterker uitgedrukt: JPVR dreigt linksgeoriënteerde of/en marxistische ekonornen die het ernstig menen, te diskrediteren. Daarom vonden we het nodig zijn teksten systematisch door te lichten. We kunnen onze konklusies als volgt samenvatten

1. Afgezien van een bepaalde terminologie, is de methode van JPVR op verschillende punten tegenstrijdig met de grondbeginselen van de marxistische ekonomie.

2. JPVR wil de lezer – via verwijzingen naar ingewikkelde formules en modellen – laten geloven dat hij een ekonometrisch brein is. Hij maakt echter reken- en denkfouten in zijn eenvoudigste en belangrijkste formules.

3. Herhaaldelijk betrappen we JPVR op fouten die we moeilijk anders dan ekonomische nonsens kunnen noemen. We kunnen ons ook niet van de indruk ontdoen dat de auteur regelmatig data en cijfers fantazeert.

4. In zijn verklaring van de ekonomische krisis benadrukt hij volledig terecht het belang van de winstvoet. Het denkschema waarmee hij de evolutie van de winstvoet en de krisis poogt te VERKLAREN is echter zeer simplistisch. Heel wat essentiële elementen ontbreken o.i. erin. De tegenstelling tussen ‘risikodragend’ en ‘risiko-mijdend’ kapitaal is inderdaad belangrijk in de ekonomische krisis, maar ligt op een ander vlak dan JPVR aangeeft. Een samenhangende verklaring van de krisis hebben we m.a.w. niet gevonden.

5. Het Plan om de krisis op te lossen lijkt ons inkonsistent.

6. We vermoeden dat de zgn. modellen “303 x 303”, “606 x 606” en “MicroTra” niet bestaan. Er is voorJPVR een heel eenvoudige weg om ons vermoeden tegen te spreken, en meteen te bewijzen dat hij inderdaad ernstig te nemen is (en dus een heel goed deel van ons betoog hier te ontkrachten) : hij zou de VOLLEDIGE modellen, alsook de schattings- en voorspellingsmethodes dadelijk bekend kunnen maken (om te staven dat hij in 1969-70 de krisis inderdaad voorspelde, zou hij best ook de computer-listings van de verwerking van het model uit die tijd tonen). Zolang dat niet gebeurd is, blijven we bij onze skeptische stelling dat de modellen onbestaande zijn.

7. Wat uiteindelijk overeind blijft staan uit de artikels van JPVR zijn traditionele stellingen. Ondanks het zgn, marxistische etiket, lijken enkele ervan trouwens eerder tot een “patronale visie” te leiden.

8. Het feit dat JPVR tien uitgebreide artikels in KNACK heeft kunnen publiceren is nochtans een REVELATIE – weliswaar van een ándere krisis de KRISIS VAN HET EKONOMISCH DENKEN.

We hebben deze 8 stellingen uitvoerig toegelicht in een discussietekst, die we in SEPTEMBER 1979 o.a. naar JPVR zelf gestuurd hebben. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste kritieken. De technische uitweidingen zijn daarbij weggelaten, hoewel ze op zich belangrijk zijn. Onze kritiek blijft hoofdzakelijk negatief. (We kunnen niet systematisch aanduiden in welke richting andere auteurs wèl verklaringen – marxistische of andere – voor de krisis geven.) In onze referenties baseren we ons op het boek dat JPVR publiceerde (“Hoe genezen we onze zieke ekonomie – DEEL 1”). Het bevat ongeveer alle artikels uit KNACK (de reeks startte in het nummer van 31/1/1979).

Door:
Frank Vandenbroucke

Uitgever:
POLEKAR | Centrum voor Ekonomische Studies

Publicatie Datum:
1980

ISSN:
2032-5363

Lengte:
74 Pagina’s

Kopen | Huren | Lezen:
Marxists.org

Een reactie posten

0 Reacties