PROGRAMMA PUNT 10. DIERENRECHTEN & DIERENWELZIJN


Denktank Daniel Huet houdt, de uitspraak van Mahatma Ghandi indachtig dat de graad van beschaving van een volk kan worden afgemeten aan de manier waarop het met dieren omgaat, de strijd tegen dierenleed hoog in het vaandel. Een constante actie is vereist. Daarom willen wij de stem van dierenrechtenorganisaties groeperen. Hierbij wordt vertrokken van de Universele Verklaring van de Rechten van het Dier, als goedgekeurd in Parijs door UNESCO in 1978. Grondgedachte is de mens door regelgeving te doen inzien dat een dier geen ding is maar een levend wezen. Motto: het is niet omdat Denktank Daniel Huet veel belang hecht aan menselijk onrecht als armoede, (jeugd)werkloosheid, casinokapitalisme, uitbuiting, blind racisme, oorlogsvoering, enzovoort, dat men blind zouden moeten blijven voor het onrecht dat andere dieren dan de mens wordt aangedaan.

DIERENRECHTEN

Artikel 1
Alle dieren hebben gelijke rechten om in een context van biologisch evenwicht te bestaan. Deze gelijkheid van rechten overschaduwt geenszins de verscheidenheid van soorten of van individuen.

Artikel 2
Alle dierlijk leven heeft recht op respect.

Artikel 3
1. Dieren mogen niet slecht of wreed behandeld worden.
2. Als het noodzakelijk is om een dier te doden, moet dat op een snelle en pijnloze manier gebeuren en mag dit geen angst bij het dier veroorzaken.
3. Een dood dier moet waardig behandeld worden.

Artikel 4
1. Wilde dieren hebben het recht op om in vrijheid te leven en zich voort te planten in hun eigen natuurlijke omgeving
2. Wilde dieren hun vrijheid voor lange tijd ontnemen, de jacht en de visserij als tijdverdrijf, evenals om het even welk gebruik van wilde dieren zonder levensnoodzakelijke redenen, vormen een inbreuk op dit fundamentele recht.

Artikel 5
1. Elk dier dat afhankelijk is van mensen heeft recht op een correct onderhoud en verzorging.
2. In geen geval mag het dier verlaten worden of onverantwoord gedood worden.
3. Alle kweekmethoden en gebruiken van deze dieren moet de fysiologische en gedragskenmerken van de specifieke soort respecteren.
4. Bij het gebruiken van dieren in tentoonstellingen, opvoeringen en films moet hun waardigheid gerespecteerd worden en mag in geen geval geweld gebruikt worden.

Artikel 6
1. Experimenten op dieren die fysisch of psychologisch lijden bij dieren veroorzaken schenden de rechten van dieren.
2. Systematisch moeten alternatieve methodes ontwikkeld en toegepast worden.

Artikel 7
Om het even welke handeling die nodeloos de dood van een dier teweegbrengt, en elke beslissing die tot een dergelijke handeling leidt, is een misdaad tegen het leven.

Artikel 8
1. Elke handeling die het overleven van een soort in het gedrang brengt, en elke beslissing die tot zulks een handeling leidt is gelijkwaardig aan genocide, is een misdaad tegen de soort.
2. De afslachting van wilde dieren, en de vervuiling en vernietiging van biotopen zijn daden van genocide.

Artikel 9
1. Het specifieke statuut van dieren en hun rechten moet in wetgeving ingeschreven worden.
2. De bescherming van dieren en hun veiligheid moeten vertegenwoordigd worden door Gouvernementele organisaties.

Artikel 10
De autoriteiten die instaan voor scholing en opvoeding moeten verzekeren dat mensen van op jonge leeftijd leren dieren te observeren, begrijpen en respecteren. Denktank Daniel Huet wil dat de Universele Verklaring van de Rechten van het Dier niet langer dode letter blijft en werkt sub 3.3. enkele zeer concrete voorstellen uit.

AANVULLENDE BASISBEGINSELEN

1. Dierenwelzijn mag onder geen beding een bevoegdheid zijn van de minister(s) van Landbouw, omdat de economische belangen van de sector hoger zullen worden ingeschat dan de zorg om dierenwelzijn en omdat de aandacht dan hoofdzakelijk zal gaan naar nutsdieren, niet naar dieren in het algemeen. Daarom zijn wij voorstander dat dierenwelzijn een bevoegdheid wordt van een federale minister van Welzijn – federaal, omdat dierenwelzijn niet ophoudt bij de grenzen van de gewesten.

2. Dierenwelzijn mag geen restbevoegdheid blijven. Om dit voldoende te onderstrepen moet het de bevoegdheid worden van de minister van Welzijn en van Dierenwelzijn. Om te onderstrepen dat dierenwelzijn niet langer een restbevoegdheid is moet de term in de titelatuur van de betrokken minister worden toegevoegd.

3. Het beleid van de minister van Welzijn en Dierenwelzijn moet gebaseerd zijn op het best practice principle waarbij de beste praktijken op het gebied van dierenwelzijn uit de EU28 in praktijk worden omgezet.

4. Een behoud van alle verworven rechten inzake dierenwelzijn is een minimum minimorum. Bovendien moet het om afdwingbaar recht gaan waarbij er effectieve sancties worden gekoppeld aan alle vormen van dierenverwaarlozing en/of dierenmishandeling.

3.3. MINIMAAL TOEPASSINGSVELD

Denktank Daniel Huet houdt de strijd tegen dierenleed hoog op de agenda. Een constante actie is vereist. Daarom willen wij de stem van dierenrechtenorganisaties groeperen.

1. Denktank Daniel Huet wil regionale ‘Dierencentra’ openen die toezien op de koop en verkoop, het bezit en het eventueel slachten van dieren. Zij zijn daarmee ook een plaatselijk meldpunt voor dierenleed, met de nodige middelen. Er moet minstens één regionaal meldpunt zijn per politiezone en er moet minstens één politieambtenaar per zone zijn die de controle coördineert. Per gemeente moet er minstens één schepen van dierenwelzijn zijn die de bevoegde politieambtenaar informeert en iedere gemeente moet zich aansluiten bij minstens één erkend dierenasiel.

(a) Alle gevallen van dierenverwaarlozing moeten worden opgevolgd (bijvoorbeeld paarden op een weide zonder beschutting, koeien tot aan de knieën in slijk, pony’s zonder voeding of drinkwater…) Na een melding van dierenverwaarlozing moet er in eerste instantie met de eigenaar overlegd worden hoe de situatie meteen zal worden aangepakt. Dan wordt er gekeken naar een definitieve oplossing en een termijn wordt besproken. Blijvende controle hierop is essentieel. Weghalen en herplaatsen van dieren is een oplossing, maar moet wel een laatste stap zijn van dialoog. Het moet ook verplicht zijn om contactgegevens zichtbaar aan te brengen op weides die worden gehuurd, als ze niet aan de woning grenzen. Zo kan er snel contact worden opgenomen bij problemen. Niet enkel in geval van verwaarlozing, maar ook bij enorme rampen zoals bvb te Wetteren, waar paarden en koeien liepen te grazen naast de uitbrandende wagons vol gif. Weken later mochten mensen geen groenten uit eigen tuin nuttigen, geen regenwater gebruiken.. Waar is de melk naartoe van die koeien die daar al die tijd hebben staan grazen?

(b) Gaat het om dierenmishandeling dan kan er geen sprake zijn van dialoog en moet de schuldige worden opgepakt en moeten de mishandelde dieren onmiddellijk worden ondergebracht in een dierenasiel. Het federaal parlement moet de strafwetgeving voor gevallen van dierenmishandeling grondig herzien. Dwangvoederen van ganzen moet resorteren onder “dierenmishandeling”. Levend koken van schaaldieren (kreeften, krabben) eveneens. Doodknuppelen van dieren is evenzeer “dierenmishandeling”.

(c) Nertskwekerijen moeten worden verboden. Levend stropen van pelsdieren moet als dierenmishandeling worden bestraft.

(d) Broodfokkerijen moeten worden gesloten. Kippen en varkens mogen enkel worden gehouden als ze vrije loop hebben. Geen honden vastketenen in hondenhokken.

(e) Dierenproeven moeten tot een uiterst minimum worden beperkt en mogen enkel worden toegestaan zonder fysisch op psychisch lijden van de dieren. Een onafhankelijke Wetenschappelijke Commissie moet worden opgericht die zeer restrictief bepaalt in welke gevallen dierenproeven nog wel mogen worden toegepast.

2. Denktank Daniel Huet ijvert voor meer respect voor dieren.

(a) Onverdoofde castraties, krappe levensomstandigheden, het kweken van pels, alle onnodige pijn aan dieren moet gestopt worden. De Dierencentra houden streng toezicht met doorgedreven controles. Ook de nooddiensten moeten het leven van een dier respecteren; de mens is ook een dier. Als voorbeeld verwijzen we naar de duiven in Mechelen. De NMBS liet netten spannen onder een brug om de duiven weg te houden van de geparkeerde wagens, wat begrijpelijk is. Maar de firma die de netten ophing, verjaagde de duiven niet eerst (wat wel een eis was van de NMBS), waardoor honderden duiven vastzaten achter stalen netten, tot de hongerdood veroordeeld. De NMBS schuift het op de externe firma die niet thuis geeft, de brandweer mag niet aan de netten komen want het is privébezit, en intussen sterven de duiven een gruwelijke dood. In geval van overpopulatie van duiven moeten er publieke duiventillen worden geplaatst met het oog op ei-manipulatie.

(b) Gemeenten mogen nog enkel erkende circussen zonder wilde dieren op hun domein toelaten. Dolfinaria moeten worden gesloten. Dierentuinen moeten tot een strikt mimimum beperkt worden en bestendig gecontroleerd. De ivoorhandel moet beter worden gecontroleerd om illegale aanvoer stop te zetten.

3. Denktank Daniel Huet wil strengere voorwaarden voor de verkoop en herplaatsing van huisdieren.

Verkoop van gezelschapsdieren op markten moet worden verboden. Verkoop van exotische dieren in gespecialiseerde winkels moet worden gestopt. Door een verplichte wachtperiode van 3 dagen na de (vrijblijvende) aankoop, kan de koper zich nog 3 dagen bedenken, voor het dier opgehaald mag worden. Verkoop of herplaatsing via internet voor niet-geregistreerden moet worden verboden. De instellingen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn erkend door de FOD en hebben een HK-nummer als asiel, fokker, verkoper,.. van dieren. Deze instellingen hebben allemaal minstens 1 controle achter de rug van de Dierencentra. De controles zijn steeds onaangekondigd.

4. Denktank Daniel Huet is tegen overvolle asielen, door te streven naar een verplichte registratie en castratie van honden en katten, tenzij als erkend fokker. Niets kan het bloedbad van achtergelaten, verwaarloosde, geweigerde dieren en katten in asielen goedpraten.

(1) Een doordachte aan- en verkoop is dus een prioriteit! De Dierencentra zien toe op verkoop en plaatsing, en de castratie van dieren. Ze begeleiden eventuele (kandidaat-) fokkers. Iedere houder van een hond of kat, zorgt er zelf voor dat dit dier wordt gecastreerd of gesteriliseerd binnen de 6 maanden, tenzij hij/zij in het bezit is van een erkend HK-nummer als fokker. Verkoop of herplaatsing via internet voor niet-geregistreerde fokkers is verboden. De instellingen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn erkend door de FOD en hebben een HK-nummer als asiel, fokker, verkoper,… van dieren. Deze instellingen hebben allemaal minstens 1 controle achter de rug van de Dierencentra. De controles zijn steeds onaangekondigd.

(2) Net als voor katten moet sterilisatie van honden gratis kunnen gebeuren bij door de provincie aangestelde en betaalde dierenartsen.

(3) Mensen met een laag inkomen moeten betalingsfaciliteiten krijgen indien hun huisdier door tussenkomst van een dierenarts wordt behandeld. Dit zou moetenkunnen bij de door de provincie aangestelde en betaalde dierenartsen.

5. Denktank Daniel Huet is voor algemene toelating van huisdieren (honden, katten, vogels, etc.). Verhuurders van woningen mogen niet eisen dat huurders geen huisdieren mogen houden. Wanneer hulpbehoevenden hun woning dienen te verlaten mogen ze in bejaardentehuizen niet worden gescheiden van hun huisdieren.

6. Denktank Daniel Huet voor een verbod op het houden van dieren na een veroordeling voor mishandeling of verwaarlozing van dieren. De Dierencentra houden toezicht.

Een reactie posten

0 Reacties